Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Wyszkowie

 

Nawigacja

Zbiórka baterii Góra Grosza. Światowy Dzień Serca Małe nakrętki- duża pomoc! „Trzymaj formę”.2011 Trzymaj formę - podsumowanie. Program ,,Trzymaj formę Sprzątanie Świata. Nie pal proszę! Światowy Dzień bez Papierosa. Dzień Dziecka - 2011 Dzień Dziecka - 2010 Dzień Dziecka - 2009 Światowy Dzień Serca - 2009 Paczka troski i miłości. Szkoła bez przemocy.

Kampanie i imprezy

Nie pal proszę!

 

2010/2011


   

Dzień Bez Papierosa (ang: World No Tobacco Day) obchodzony jest od 1987 roku w dniu 31 maja. Po raz pierwszy został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia WHO (World Health Organization) w 1987 roku, aby zwrócić uwagę na szkodliwość palenia tytoniu w wyniku, którego co roku umiera lub ciężko choruje 400.000 osób. Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, a młody człowiek, który rozpoczyna palenie, często nie wie lub nie zdaje sobie sprawy z jego negatywnych skutków. Uczniowie naszej szkoły chcieli również zwrócić uwagę na ten problem. Najmłodsi uczniowie szkoły przygotowali piękne plakaty i transparenty głoszące hasła antynikotynowe. Na 5 godz. lekcyjnej uczniowie klasy VIb pod kierunkiem pani Moniki Chełmickiej zaprezentowali dla klas młodszych apel związany ze szkodliwością palenia papierosów. Po apelu klasy II przemaszerowały ulicami miasta. Dzięki barwnej i głośnej oprawie oraz licznym hasłom wyrażającym sprzeciw wobec paleniu tytoniu uczniowie chcieli zwrócić uwagę na problem biernego palenia przez najmłodszych. Opiekunem happeningu była pani Agnieszka Postek i wychowawczynie klas, Elżbieta Matak i Renata Ślubowska.

Monika Chełmicka 

 

 Dzień Bez Papierosa (ang: World No Tobacco Day) obchodzony jest od 1987 roku w dniu 31 maja. Po raz pierwszy został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia WHO (World Health Organization) w 1987 roku, aby zwrócić uwagę na szkodliwość palenia tytoniu w wyniku którego co roku umiera lub ciężko choruje 400.000 osób. Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, a młody człowiek, który rozpoczyna palenie, często nie wie lub nie zdaje sobie sprawy z jego negatywnych skutków. Uczniowie naszej szkoły chcieli również zwrócić uwagę na ten problem. Najmłodsi uczniowie szkoły przygotowali piękne plakaty i transparenty głoszące hasła antynikotynowe. Na 5 godz. lekcyjnej uczniowie klasy VIb pod kierunkiem pani Moniki Chełmickiej zaprezentowali dla klas młodszych apel związany ze szkodliwością palenia papierosów. Po apelu klasy II przemaszerowały ulicami miasta. Dzięki barwnej i głośnej oprawie oraz licznym hasłom wyrażającym sprzeciw wobec palenia tytoniu uczniowie chcieli zwrócić uwagę na problem biernego palenia przez najmłodszych. Opiekunem happeningu była pani Agnieszka Postek i wychowawczynie klas, Elżbieta Matak i Renata Ślubowska.

                                                                                            

 

 

                                                                                                                     Tekst: Monika Chełmickasmiley  


2009/2010


  

  „Nie pal przy mnie, proszę”  
                                                       
  
 
Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Dla klas IV-VI ,,Znajdź właściwe rozwiązanie".

Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów),

ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje
normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się
z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi,
a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych,
dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np.
palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa,
ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz
pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie
pierwsza faza uzależnienia − przygotowania.
Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest
na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne.
Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów
jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci
należących właśnie do tej grupy wiekowej.
 
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU
• Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
• Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej
adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
• Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych
w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
• Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku
dzieci.
• W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane
do poziomu percepcji dzieci).
• Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie
u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy
nich papierosy.
2. CELE SZCZEGÓŁOWE
• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
• Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
z biernym paleniem.
• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy
nich palą.
3. STRUKTURA PROGRAMU
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
1. CO TO JEST ZDROWIE?
2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!
4. METODYKA PROGRAMU
W zajęciach warsztatowych stosuje się:
1. Metody aktywizujące, np.:
• burza mózgów,
• „narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy,
• ćwiczenia oddechowe,
• wierszyk – postać wiewiórki Wiki,
• krzyżówka,
• układanka o wiewiórce,
• znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”,
• wizualizacja,
• drama.
2. Pracę w małych grupach polegającą na współpracy − dzieci prowadzą dialogi,
konfrontują wiedzę.
3. Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci,
a nie osoby kontrolującej.
4. Czas przeznaczony na realizację zajęć antytytoniowych wynosi łącznie siedem
jednostek lekcyjnych.
5. Jeżeli zajęcia warsztatowe nie mogą być zrealizowane w cyklu, autorzy sugerują również
wykorzystanie pewnych modułów w ramach tematycznych zintegrowanych zajęć,
w zależności od warunków i okoliczności.
 
                                                       
 W związku z przystąpieniem naszej szkoły do realizacji programu edukacji antynikotynowej ,, Nie pal przy mnie proszę” w miesiącu maju będą odbywać się zajęcia warsztatowe . W klasach I-III zostaną przeprowadzone przez Agnieszkę Postek, Wiolettę Runo i Hannę Ambroziak.
 
                                             
                                                                                                                                 
 
 

Nauczyciel wprowadza dzieci w atmosferę lasu i w kilku  słowach opowiada o zwinnej , małej wiewiórce Wiki. Będzie ona towarzyszyć dzieciom przez cały cykl spotkań. Razem z nią zastanawiają się co jest potrzebne , aby być zdrowym? Od czego zależy zdrowie? Co jest szkodliwe dla zdrowia? Zajęcia mają na celu uporządkowanie  i poszerzenie wiadomości uczniów na temat zdrowia. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe, a przede wszystkim wykształcenie postawy obrony przed biernym paleniem oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Przez cały maj trwa konkurs plastyczny na najładniejszy plakat antytytoniowy lub znaczek o szkodliwości palenia tytoniu.

             
 
                                
                                                                                  Opracowanie :Agnieszka Postek
 
 
 

2009/2008 


,,Nie pal, proszę”

Rozpoczęła się realizacja programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas III. Zajęcia profilaktyczne „Nie pal przy mnie proszę”, adresowane są do osób z niskiego ryzyka – uczniów szkół podstawowych. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa  cele: 1)Promocję zdrowego stylu życie.2)Opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych ;
Poprzez różne działania przekazuje się  uczniom komunikat „POCZEKAJ DO DOROSŁOŚCI”

 

W czasie zajęć uczniowie:

Ø      Uporządkowują i poszerzają swoją wiedzę na temat zdrowia,

Ø      Wykształcają podstawowe odpowiedzialności za własne zdrowie,

Ø      Uświadamiają sobie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowie

Ø      Nie zgadzają się na bycie „biernymi palaczami”

Ø      Wykształcają właściwa postawę radzenia sobie w sytuacjach gdy inni ludzie przy nich palą.

Uczniowie poprzez działania plastyczne i udział w zajęciach sportowych uczą się nowego stylu życia – „bez nikotyny i papierosów” .Zajęcia  „Nie pal, proszę”  odbywają się raz w tygodniu od 9. 02. do 03.04.2009r


 

Podsumowanie zajęć odbyło się w formie gier i zabaw sportowych pod hasłem „W zdrowym ciele , zdrowy duch”

Prowadząca zajęcia – mgr Bożena Wyrzykowska